Phiếu điểm danh họp cơ quan

Điểm Danh Họp Cơ Quan

Biểu mẫu đã hết thời gian nhận. Vui lòng liên hệ phòng Tổ chức - Hành chính để được hỗ trợ


Thời gian thực hiện điểm danh: từ 07g30 đến 10g30 ngày 19/02/2024

Lưu ý:

  • Biểu mẫu có ghi nhận IP thiết bị nhập

  • Giới hạn số lượng chấp nhận biểu mẫu (vui lòng không nhập nhiều lần)

  • Giới hạn khung giờ chấp nhận nhập liệu.

Back to top button