1 tuần trước

  Tổng cục Thuế hướng dẫn giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

  2 tuần trước

  Thông báo cơ sở KCB BHYT đăng ký KCB ban đầu năm 2024

  3 tuần trước

  Biểu mẫu cập nhật thông tin giảng viên thỉnh giảng dạy chứng chỉ Ngoại ngữ – Tin học

  3 tuần trước

  Biểu mẫu nhập thông tin Hội đồng chấm thi kết thúc môn/tốt nghiệp

  3 tuần trước

  Thông tin chuyên gia hội đồng thẩm định

  3 tuần trước

  Thông tin ngành BHXH Cách lấy lại mật khẩu ứng dụng VssID-BHXH số

  4 tuần trước

  Cách tích hợp bảo hiểm xã hội vào VNeID

  Tháng Mười Một 2, 2023

  Thông tin Giảng viên bồi dưỡng HSSV

  Tháng Mười Một 2, 2023

  Thông tin hợp đồng làm việc dành cho viên chức

  Tháng Mười Một 2, 2023

  Thông tin Giảng viên thỉnh giảng

  VĂN BẢN

   1 tuần trước

   Tổng cục Thuế hướng dẫn giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

   3 tuần trước

   Biểu mẫu cập nhật thông tin giảng viên thỉnh giảng dạy chứng chỉ Ngoại ngữ – Tin học

   3 tuần trước

   Biểu mẫu nhập thông tin Hội đồng chấm thi kết thúc môn/tốt nghiệp

   3 tuần trước

   Thông tin chuyên gia hội đồng thẩm định

   3 tuần trước

   Thông tin ngành BHXH Cách lấy lại mật khẩu ứng dụng VssID-BHXH số

   4 tuần trước

   Cách tích hợp bảo hiểm xã hội vào VNeID

   Tháng Mười Một 2, 2023

   Thông tin Giảng viên bồi dưỡng HSSV

   Tháng Mười Một 2, 2023

   Thông tin hợp đồng làm việc dành cho viên chức

   Tháng Mười Một 2, 2023

   Thông tin Giảng viên thỉnh giảng

   Tháng Mười 6, 2023

   Biểu mẫu cập nhật thông tin chuyên gia thẩm định ngân hàng câu hỏi thực hành HK1 năm học 2023-2024

   Back to top button