Giới thiệu

CHỨC NĂNG

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác tổ chức, cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ; công tác hành chính – tổng hợp, văn thư – lưu trữ; công tác thi đua; khen thưởng; kỷ luật, công tác pháp chế theo quy định hiện hành.

NHIỆM VỤ

1. Công tác Tổ chức – Cán bộ:
1.1. Xây dựng tổ chức bộ máy của Nhà trường theo quy định của Nhà nước phù hợp với tình hình phát triển của nhà trường như: Xây dựng đề án thành lập; giải thể; cơ cấu các phòng; khoa; bộ môn; trung tâm; đơn vị phục vụ;
1.2. Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các bộ phận trực thuộc Nhà trường;
1.3. Tham mưu xây dựng, tổ chức lấy ý kiến, chủ trì xây dựng và thực hiện việc ban hành các quy chế, quy định, quy trình liên quan đến các công việc thuộc chức năng nhiệm vụ của bộ phận khi được Hiệu trưởng duyệt;
1.4. Xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, sử dụng đội ngũ có hiệu quả; quản lý cán bộ, giảng viên, viên chức của Trường là nghiên cứu sinh, học sau đại học và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ;
1.5. Đề xuất chỉ tiêu biên chế và hợp đồng lao động cho các bộ phận trực thuộc;
1.6. Lập kế hoạch tuyển dụng, thuyên chuyển, tiếp nhận cán bộ, viên chức;
1.7. Thực hiện các thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ theo quy trình;
1.8. Quản lý các loại hợp đồng lao động mà trường đã giao kết;
1.9. Tư vấn , tham mưu việc quản lý, nhận xét, đánh giá, kỷ luật cán bộ, viên chức;
1.10.Quản lý hồ sơ viên chức, theo dõi, thống kê báo cáo số liệu liên quan đến viên chức theo yêu cầu;
1.11. Thực hiện các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước, quy định nội bộ của Nhà trường đối với cán bộ, viên chức.

2. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ:
Thực hiện các công tác bảo vệ chính trị nội bộ, xác minh; sưu tra lý lịch cán bộ, viên chức theo yêu cầu.

3. Công tác hành chính, tổng hợp:
3.1. Tổng hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch công việc hàng tháng, quý, năm. Theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện kế hoạch của Nhà trường. Xây dựng các báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất, báo cáo tổng kết liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của Nhà trường;
3.2. Quản lý và sử dụng con dấu;
3.3. Tổ chức, quản lý, hướng dẫn các đơn vị việc thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ của Nhà trường theo quy định;
3.4. Kiểm tra thể thức văn bản của các đơn vị soạn thảo trước khi trình lãnh đạo Nhà trường ký ban hành;
3.5. Phối hợp với các đơn vị tổ chức các hội nghị, các ngày lễ, tổ chức phục vụ các cuộc họp, làm việc, tiếp khách của lãnh đạo Nhà trường, hướng dẫn khách đến liên hệ công tác.

4. Công tác thi đua, khen thưởng: Là Thư ký Hội đồng Thi đua khen thưởng của Nhà trường. Tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng, theo dõi đề xuất việc thi đua khen thưởng trong toàn trường; chuẩn bị hồ sơ, thủ tục liên quan về thi đua khen thưởng trình cấp trên.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

Quét mã QR code này để truy cập nhanh bài viết trên thiết bị di động của bạn
Gt Tchc
Back to top button
ZaloMessagesĐiện thoạiEmail