Cập nhật lý lịch 2C dành cho viên chức

"*" dữ liệu bắt buộc

THÔNG TIN CÁ NHÂN

THÔNG TIN LÝ LỊCH 2C

Tải về mẫu lý lịch 2C tại đây: //link.nsg.edu.vn/lylich2c
Tệp file lý lịch 2C*
Tệp ảnh 3x4*

THÔNG TIN XÁC NHẬN

Xác nhận thông tin*
Back to top button